Previous Page  3 / 7 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 7 Next Page
Page Background

49

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014 ЮТИЛИТИС

ТРАНСПОРТ

ца инженерни доклади в секто-

ра (EDM-Cansult, 1999; Alstom, 2008;

Morrison Hershfield, 2012) разкри-

ва, че следните съображения са ва-

жни за избора на модел за ОВОС:

1.

Употреба: Дали ОВОС е

с цел вземане на реше-

ние или за информация?

2.

Алтернативи: Дали алтерна-

тивите се различават фунда-

ментално или само частично?

3.

Ресурси: Колко време, уме-

ния, средства и дан-

ни са на разположение?

4.

Познаване: Дали анализато-

рът познава както пред-

ложените проекти, та-

ка и физическото място?

5.

Значение на проблема: Кол-

ко голям е проблемът?

6.

Административни ограни-

чения: Дали изборът е огра-

ничен от държавни процеду-

ри и изисквания на формата?

Идентифицирането и оценка-

та на въздействието може да се

направи по няколко начина. Все-

ки един от тях представлява ед-

на методология. Има пет различ-

ни методологии въз основа на на-

чина, по който се идентифици-

ра и оценява въздействието:

1.

Ad Hoc: Тези методологии да-

ват минимални насоки за

оценка на въздействието.

2.

Наслагване: Тези методологии за-

висят от набор от карти с ха-

рактеристиките на околната

среда (физически, социални, еко-

логични и естетически) в ра-

йона на предложения проект.

3.

Матрици: Тези методологии

обединяват списък с проект-

ни дейности с чеклист на по-

тенциално засегнатите еко-

логични характеристики.

4.

Комбинация с помощта на ком-

пютър: Тези методологии из-

ползват комбинации от ма-

трици, мрежи, аналитични мо-

дели и компютърно подпомог-

нат систематичен подход.

Методологиите за въздействие-

то трябва ефективно да се спра-

вят с четири ключови проблема: (a)

>>>

4

ключови

проблема пред

методологиите за

въздействието

kaffeeeinstein, flickr