Previous Page  5 / 7 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 7 Next Page
Page Background

51

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014 ЮТИЛИТИС

ТРАНСПОРТ

Идентифициране на въздействие-

то; (б) Измерване на въздействие-

то; (в) Тълкуване на въздействие-

то; (г) Съобщаване на потребите-

лите за въздействието. Тези кри-

терии могат да се използват за

анализиране на методологията и

определяне на нейните слаби и сил-

ни страни. Това помага и за избо-

ра на методите, които да най-под-

ходящи за конкретната ситуация.

Стратегически интегриран

екологичен модел (СИЕМ)

СИЕМ е модел, който цели подобря-

ване на последователността и съг-

ласуваността по време на фаза-

та на предварително проектира-

не на ВЖТС, и в същото време да

стане стратегически инструмент

за експедитивното и ефективно-

то комуникиране на политики, про-

цеси и решения за обществото от

екологична инженерна гледна точ-

ка. За да се анализират екологич-

ните инженерни предизвикател-

ства, проблеми и въпроси на ин-

теграцията и прилагането, е не-

обходимо предварителният про-

ект на ВЖТС да следва специфич-

ни екологични политики и стан-

дарти, както и да включва град-

ските и транспортни нужди за до-

брото управление и инженеринг.

Ползите от СИЕМ моде-

лът включват следното:

Постигане на съответствие с

действащото екологично зако-

нодателство и след това при-

емане на политики, които са

ефективни и рентабилни;

Улесняване на процеса на проек-

тиране и изграждане на ВЖТС;

Повишаване на екологичното

съзнание на гражданите, слу-

жителите в местните власти

и заинтересованите страни;

Подобряване на партньор-

ството и комуникацията меж-

ду заинтересованите страни

с цел постигане на консенсус;

Въвеждане на икономии на разхо-

дите чрез ефективно проекти-

рани ВЖТС системи чрез намаля-

ване на ресурсите и комуналните

услуги и подобряване на икономи-

ческата конкурентоспособност

чрез орязване на разходите.

Прилагането на СИЕМ може да пре-

достави повече точност от съ-

ществуващите модели да нама-

ли екологичните и проектантски

рискове и да изясни взаимозависи-

мостите между различните час-

ти от проекта. Ползите от СИ-

ЕМ се съсредоточават основно

върху подробно проучване на все-

ки идентифициран компонент пър-

во самостоятелно, а след това

във връзка с останалите компо-

ненти и подкомпоненти като ин-

тегриран модел. Освен това, СИ-

ЕМ ни помага да увеличим обхва-

та на ВЖТС проекта, да разберем

социалните и екологични нужди,

да идентифицираме реалните из-

точници на въздействия и да заси-

лим качествените и количестве-

ните измервания направим интег-

рирано мащабиране и претегляне.

Спецификация на

изпълнението на СИЕМ

Целта на спецификацията

на изпълнението е да опреде-

ли и опише подробно структур-

ните компоненти на СИЕМ, как-

то и да обясни как те работят ка-

то един интегриран модел. Схе-

мата показва архитектурната

структура на модела, която включ-

ва нейните компонентни и меха-

низма на реда на интерфейса.

Ниво 1.

Първото ниво на моде-

ла определя петте области на еко-

логичния анализ: а) технология; б)

околна среда; в) устойчивост и уп-

равление на енергията; г) социал-

но политически и икономически си-

ли; д) комуникационна стратегия

и ангажимент на заинтересовани-

те страни. В допълнение към то-

ва на ниво 1 мениджърът на проек-

та трябва да направи количествен

и качествен анализ на технически-

те спецификации на всяка област.

Ниво 2.

Второто ниво на модела

е свързано с изготвянето на прог-

нози за нови сценарии за опазва-

не на околната среда и компонен-

ти за постигането на консенсус.

По време на изготвянето на прог-

нози СИЕМ ще разработи пореди-

ца от сценарии въз основа на раз-

лични начални данни, които ще бъ-

дат получени от подробната оцен-

ка на всеки от петте компонента

и подкопонента на СИЕМ на пър-

во и второ ниво. По-конкретно, по-

лучените данни от избора на под-

ходящата технология за подвиж-

ния състав и електроенергията,

в съчетание с оценката на еколо-

гичното и социално-икономическо-

то въздействие, приложените кри-

терии за проектиране по отноше-

ние на управлението на електрое-

нергията и екологичната устойчи-

вост, както и разработването на

алтернативни интегрирани стра-

тегии за маркетинг и комуникация

(ИМК) ще помогне за по-доброто

разбиране на плюсовете и минуси-

те съгласно изискванията на про-

екта и стандартите за съответ-

ствие, и следователно за прогно-

зирането с по-голяма точност на

екологичното въздействие, и в съ-

щото време - за постигането на

солиден консенсус по отношение

на проекта за ВЖТС. При изработ-

ването и класифицирането на раз-

личните прогнозни сценарии ме-

ниджърът на проекта ще се опи-

та да оцени интензитета, харак-

тера и времето на външните си-

ли, които могат да се отразят на

екологичните показатели, да на-

рушат плановете или да наложат

промяна в стратегиите за всеки

прогнозен сценарий по отделно.

След това ще бъде направен срав-

нителен анализ на получените про-

гнозни сценарии, за да се определи

очакваното въздействие върху су-

хоземните и водните екосистеми.

По време на този процес по про-

гнозиране е необходимо да се по-

стигне консенсус, за да се създа-

де подкрепа на заинтересовани-

те страни към проекта за ВЖТС,

да се намали риска и да се създа-

дат компетентни служители за

ръководните и други длъжности.

Мениджърът на проекта тряб-

ва внимателно да определи

Първото ниво

на модела определя

петте области на

екологичния анализ