Previous Page  6 / 7 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 7 Next Page
Page Background

52

ЮТИЛИТИС ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014

ТРАНСПОРТ

заинтересованите страни, кои-

то могат да помогнат при предос-

тавянето на релевантна за про-

екта информация, и да потърси

техния принос във връзка с проце-

са за оценка на въздействието.

Ниво 3.

То включва установяване

на целите на предварителния про-

ект и разработване на алтернати-

ви на предварителния проект. Така

резултатите от първото и вто-

рото ниво на модела на СИЕМ за-

едно с резултатите от прогнози-

рането преразгледаните екологич-

ни сценарии ще ни даде необходи-

мата информация за разработва-

нето на целите на предварител-

ния проект, които трябва да бъ-

дат в съответствие с: (а) еко-

логичните директиви, установе-

ни от Министерството на окол-

ната среда и (б) спецификации-

те за изпълнението, установени

в договора за проекта. След то-

ва въз основа на горните две съ-

ображения предварителния про-

ект за ВЖТС ще бъде екологично

устойчив и енергийно управляем.

Списъкът с цели за разработва-

нето на предварителен проект

за ВЖТС за строителните рабо-

ти, подвижния състав и тягова-

та мощност е следният: (1) ефек-

тивна ВЖТС за потребителите.

(2) разумна цена на проекта. (3) ми-

нимално прекъсване по време на

строителството. (4) естетич-

на бърза железопътна транзит-

на система с лесен достъп до га-

рите и влаковете. (5) минимално

въздействие върху околната сре-

да (качество на въздуха, шум, ви-

брации, и др.) (6) спирки по забе-

лежителностите с транзитно-

ориентирано развитие (ТОР), съв-

местни възможности за разви-

тие, където е възможно. (7) ми-

нимално време за изпълнение.

Компонентите от ниво три са

свързани помежду си чрез еднопо-

сочен маршрут, както е показа-

но на схемата. Въпреки това оба-

че, има някои случаи, както напри-

мер когато има много ограничен

списък с алтернативи, когато мо-

делът на СИЕМ може да пристъ-

пи направо към контролния спи-

сък (чеклист) за скрининг на ал-

тернативите на предварител-

ния проект и след това да продъл-

жи с последния етап, който е из-

бирането на най-добрата алтер-

натива за предварителен проект.

Ниво 4.

То е свързано с пълен еко-

логичен анализ на алтернативните

сценарии. Обхватът на този компо-

нент е да анализира опциите, кои-

то ще бъдат изведени от обстой-

ния анализ на модела на СИЕМ от

първото до третото ниво, което

е набор от цели и разработването

на алтернативи на предварителния

проект. Пълният екологичен анализ

на ниво 4 трябва да отговаря на

техническите, екологичните и изис-

кванията за управление на проекта.

Що се отнася до изискванията за

техническия анализ, мениджърът

на проекта трябва да разгледа по-

обстойно потенциалните пробле-

ми и техните последици, свързани

с изграждането на ВЖТС и оборуд-

ването, касаещо строителство-

то, сцеплението и подвижния със-

тав. За да се постигне по-голяма

точност в резултатите по вре-

ме на процеса от ниво 4, мениджъ-

рът на проекта може да използ-

ва подход на многокритериен ана-

лиз (МКА) на базата на качестве-

ни и количествени параметри.

Ниво 5.

Резултатите от анализа

на опциите по време на ниво 4 ще

бъдат включени в ниво 5 от модела

на СИЕМ. Предварителния проект

на това ниво трябва да бъде разра-

ботен по отношение на количества-

та материали, времето и целите

на екологичните показатели. След

потвърждение и одобрение на раз-

работения предврителен проект е

необходимо да се изчислят предва-

рителните разходи за проектиране

и изграждане на проекта за ВЖТС.

Одобрението на предварител-

ния проект включва следните

три етапа: проверка, потвържде-

ние и одобрение. По време на фа-

зата на проверка на предвари-

телния проект се проверява да-

ли всички крайни проектни резул-

тати са в съответствие с вход-

ните проектни данни, включи-

телно съответните екологич-

ни и договорни изисквания. Про-

верката на предварителния про-

ект се прави по време на кон-

трола на качеството и прегле-

да на дизайна. Освен това проце-

сът на проверка може да включ-

ва проверка, сравнение и изготвя-

не на алтернативни изчисления.

Интерфейс между

компонентите на СИЕМ

Важна функция за ефективно-

то прилагане на модела на СИЕМ

е интерфейсът между различни-

те компоненти на СИЕМ на вся-

ко ниво. Трябва да се направи Ин-

терфейсен анализ на въздейст-

вието, за да се определят и оце-

нят не само материалните и не-

материалните интерфейсни по-

следици на всеки компонент на СИ-

ЕМ върху другия, но и последиците

от процесите на итерация меж-

ду 1-во и 2-ро ниво, 2-ро и 3-то ни-

во, и 3-то и 5-то ниво от модела.

Трите цикъла на процеса на ите-

рация са необходими, за да се дос-

тигне до решение или желан резул-

тат чрез повтарящи се цикли на

анализ на въздействието и оцен-

ка. Целта е с всяка итерация да се

доближи желаното решение или ре-

зултат до стандартите за еко-

логично съответствие. Итера-

тивен процес се използва, кога-

то решението не е лесно отме-

нимо или когато последиците от

отмяната могат да бъдат еко-

логично или икономически скъпи.

За да може точно да се наблю-

дава анализът на въздействие-

то сред компонентите на СИ-

ЕМ, аз съм идентифицирал спи-

сък от пет критерия за изпълне-

нието за оценка на анализа на ин-

терфейсното въздействие. Пе-

тте критерия за изпълнението са:

1.

подобряване на екологичната

устойчивост, управление на

електроенергията и ограничава-

не на екологичното замърсяване;

Важна функция

за ефективното

прилагане на модела на

СИЕМ е интерфейсът

между различни-

те компоненти