Previous Page  7 / 7
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 7
Page Background

53

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014 ЮТИЛИТИС

>>>

Бъдещите

проучвания

трябва да се

фокусират върху

допълването на

модела с набор

от основни

екологични

индикатори

ТРАНСПОРТ

2.

финансова възвръщаемост на

инвестицията за публични-

те и частни инвеститори;

3.

ефективност на привежда-

нето в съответствие;

4.

възвръщане на стойността;

5.

обитаемост/качество на живот.

Заключения

Тази статия е част от изслед-

ване, което има за цел да се про-

учи и развие стратегически ин-

тегриран екологичен модел, кой-

то да даде последователен и ста-

билен модел за изследване на всич-

ки потенциални екологични въз-

действия, свързани с изграждане-

то и експлоатацията на ВЖТС. То-

зи модел има за цел да гаранти-

ра, че новите железопътни тран-

зитни системи отговарят на еко-

логичните изисквания и разреше-

ния, наложени от местни и меж-

дународни екологични организа-

ции. Това става все по-важно, тъй

като екологичните оценки ста-

ват приета част от планира-

нето, особено за новите и по-

добрени железопътни линии.

По време на предварителното

проектиране на транзитната же-

лезопътна система трябва да се

определи естеството и обхватът

на въздействията върху окол-

ната среда, които могат да бъ-

дат предизвикани от проектира-

нето и изграждането на железо-

пътната линия. След това тряб-

ва да се определят мерките, кои-

то да бъдат предприети, за да се

минимизират тези въздействия.

Това се анализира на два различ-

ни етапа на железопътното про-

ектиране: (1) по време на строи-

телството, и (2) след приключва-

нето. СИЕМ има за цел да се ус-

танови като стандартен инстру-

мент за подобряване на дейност-

ите по планиране на инфраструк-

тури за ВЖТС от страна на изпъл-

нителите на проектирането и из-

граждането на проекта. Напредъ-

кът и ефективността на СИЕМ

са свързани с технически въпроси,

но също така и със социални аспе-

кти като участие, институциона-

лен капацитет и демокрация.

Ограниченията на модела на СИ-

ЕМ, обяснен в настоящото изслед-

ване, включват липсата на рам-

ка от тематични основни инди-

катори за изпълнение, които мо-

гат да се прилагат за разработ-

ването на показатели, които са в

синхрон със съответните еколо-

гични концепции, политики и це-

ли. Бъдещите проучвания трябва

да се фокусират върху допълване-

то на модела за СИЕМ с набор от

основни екологични индикатори.

В заключение, с все по-голямото ин-

ституционализиране на екологич-

ните политики, особено при раз-

витите нации, е необходимо и

много полезно да се започне из-

ползването на стратегически мо-

дел, който да взема предвид еко-

логичното въздействие на проек-

тите за масов транспорт, какъв-

то в предложения стратегически

интегриран железопътен модел.

Джордж АРДАВАНИС, докторант

в Стопански факултет, Технически

университет – София, България

kaffeeeinstein, flickr